Hình Ảnh

Hình Ảnh Khóa Tu Học

Hình ảnh 2 ngày đầu: https://photos.app.goo.gl/obwdAJ7SfHEywafG3

Hình ảnh 2 ngày sau: https://photos.app.goo.gl/Rs8cvcdTfpcA2fjZ2

 

Hình Ảnh Trại Tuyết Sơn - Anoma Ni Liên 

Ngày đầu tiên: https://photos.app.goo.gl/lszHhGDEajnhuDAD3

Ngày thứ nhì: https://photos.app.goo.gl/bz3NAgn4jhIh9p4v2

Ngày thứ 3 và 4: https://photos.app.goo.gl/9EEXBPIAyerZEoB02

 

 

 

Drucken